Algemene Horeca Voorwaarden

ALGEMENE HORECA VOORWAARDEN

WIJNDIVAS B.V.

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

1. Op alle door Wijndivas B.V. (hierna Wijndivas) gedane aanbiedingen en alle met Wijndivas gesloten overeenkomsten (daaronder mede begrepen de uitvoering daarvan), zijn uitsluitend deze algemene horeca voorwaarden van toepassing. In geval van herziening van de algemene horeca voorwaarden is de meest recente versie van de algemene horeca voorwaarden van toepassing.

2. De toepasselijkheid van door de afnemer gehanteerde (algemene) voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Onder “afnemer” wordt in deze algemene horeca voorwaarden verstaan de – al dan niet contractuele – wederpartij van Wijndivas en/of de bruiklener.

4. Afwijkingen van deze algemene horeca voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen en gelden pas na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging daarvan door Wijndivas aan de afnemer.

Artikel 2: Aanbiedingen

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle door Wijndivas aan de afnemer gedane aanbiedingen door Wijndivas te herroepen – zelfs na acceptatie door de afnemer- (vrijblijvende aanbieding) tenzij uit de context van de aanbieding volgt dat na aanvaarding door de afnemer van de aanbieding direct een overeenkomst tot stand is gekomen. Daarnaast wordt elke aanbieding gedaan onder het uitdrukkelijke voorbehoud van goedkeuring door de directie van Wijndivas.

2. Alle bescheiden en de daarin vermelde gegevens, van welke aard dan ook, betrekking hebbend op door Wijndivas gedane aanbiedingen, zoals prijslijsten/-couranten, tekeningen, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch binden Wijndivas slechts, indien dat door Wijndivas in de aanbieding expliciet is gegarandeerd.

3. De hiervan in lid 2 bedoelde bescheiden zijn en blijven Wijndivas eigendom en mogen zonder haar schriftelijke toestemming niet aan derden worden (door)gegeven, ter inzage worden verstrekt, worden vermenigvuldigd of nagemaakt, op welke wijze dan ook.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

1. Tussen partijen geldt slecht hetgeen zij schriftelijk zijn overeengekomen, met inbegrip van deze algemene horeca voorwaarden. Mondelinge (aanvullende) afspraken dienen voordat deze tussen partijen gelding hebben, schriftelijk te worden vastgelegd.

2. De omstandigheid dat Wijndivas de afnemer levert of anderszins presteert voordat een schriftelijke overeenkomst is gesloten, impliceert op geen enkele wijze dat ook daadwerkelijk de door de afnemer gewenste of beoogde overeenkomst tot stand zal komen of is gekomen. Wijndivas is niet gehouden om voor de weigering om met de afnemer een (nadere) overeenkomst aan te gaan enige reden op te geven. De omstandigheid dat geen (nadere) overeenkomst tot stand komt ontslaat de afnemer niet van zijn (betalings)verplichting(en) voor de reeds ontvangen prestatie.

Artikel 4: Prijzen

1. Tenzij anders schriftelijk vermeld, zijn de in de overeenkomst of prijslijsten/-couranten opgenomen prijzen:

– gebaseerd op de ten tijde van het vervaardigen van de aanbieding of het aangaan van de overeenkomst geldende prijzen;

– exclusief B.T.W.;

– gebaseerd op aflevering franco huis;

– vermeld in Euro’s;

exclusief eventuele andere betalingen, welke Wijndivas of de afnemer, uit welke hoofde dan ook, hebben te voldoen.

2. Voor de door Wijndivas rechtstreeks aan de afnemer afgeleverde zaken gelden prijzen zoals die op het tijdstip van aflevering in de prijscourant van Wijndivas voor de betreffende categorie van de afnemers zijn vastgesteld of zoals nader met de betreffende afnemer schriftelijk is overeengekomen.

3. Ingeval van een wijziging van de (door toeleveranciers aan Wijndivas berekende) prijzen en/of wijziging van (andere) prijsbepalende factoren, zoals valutakoersen, lonen, belastingen, in- en uitvoerrechten, lasten, vrachten e.d., is Wijndivas steeds gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig te wijzigen, ongeacht of de wijziging voor Wijndivas al dan niet voorzienbaar was. Wijndivas zal de afnemer van genoemde wijzigingen in kennis stellen op het moment dat de wijzigingen bij Wijndivas bekend zijn.

4. De in het vorige lid bedoelde wijzigingen in de prijs geven de afnemer niet het recht de overeenkomst of de order(s)op enigerlei te wijze ontbinden te of annuleren.

Artikel 5: Betaling

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen de door Wijndivas aan de afnemer toegezonden facturen binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. Andere vorderingen van Wijndivas waar geen factuur tegenoverstaat dienen binnen 14 dagen na opeisbaarheid te zijn voldaan, tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. Betaling dient plaats te vinden door storting of bijschrijving op een door Wijndivas opgegeven bankrekening, in Euro’s en inclusief B.T.W..

2. De afnemer is niet gerechtigd tot opschorting of verrekening.

3. Indien het volgens de factuur verschuldigde bedrag niet tijdig is voldaan, is de afnemer zonder dat een sommatie of voorafgaande ingebrekestelling vereist is, in gebreke en is hij vanaf de vervaldatum van de factuur aan Wijndivas de wettelijke handelsrente verschuldigd.

4. Alle -daadwerkelijke- (buiten)gerechtelijke kosten van Wijndivas, ontstaan uit of verband houdende met de niet juiste of niet tijdige nakoming van de verplichtingen van de afnemer komen ten laste van de afnemer.

5. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal een bedrag dat wordt vastgesteld op 10 procent van hetgeen de afnemer opeisbaar verschuldigd is, met een minimum van €50,00.

6. De gerechtelijke kosten zijn uitdrukkelijk niet beperkt tot de te liquideren proceskosten, doch zullen integraal voor rekening van de afnemer zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

7. De vorderingen van Wijndivas op de afnemer, uit welke hoofde ook, zijn in ieder geval onmiddellijk en zonder enige ingebrekestelling of aankondiging – geheel – opeisbaar in de volgende gevallen:

Bij niet-stipte betaling door de afnemer, wanneer de afnemer in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend, surséance van betaling wordt aangevraagd of de afnemer in surséance van betaling verkeert, wanneer de afnemer toepassing van de schuldsaneringsregeling aanvraagt dan wel de schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard, of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op zijn goederen is gelegd, dan wel wanneer de afnemer overlijdt, in liquidatie treedt of te kennen geeft zijn bedrijfsvoering te zullen staken of te hebben gestaakt, bij overdracht van zijn bedrijf of een gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van het bedrijf in een op te richten of reeds bestaand bedrijf of (gedeeltelijke) overdracht van de zeggenschap in het bedrijf.

8. Wijndivas is steeds gerechtigd van de afnemer persoonlijke of goederenrechtelijke zekerheid te bedingen voor de nakoming van zijn (toekomstige) financiële verplichtingen jegens Wijndivas, hetgeen temeer geldt indien Wijndivas goede grond heeft te vrezen dat de afnemer zijn betalingsverplichtingen jegens Wijndivas niet tijdig zal nakomen. Indien en zolang de afnemer in dat geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is Wijndivas gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten of (de) overeenkomst(en) onmiddellijk te beëindigen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

9. Wijndivas heeft immer het recht om leveringen slechts uit te voeren tegen voorafgaande (contante) betaling door de afnemer.

10. Wijndivas is gerechtigd om een betaling van de afnemer – onder welke noemer deze ook is verricht en uit welke hoofde dan ook – naar eigen inzicht te verrekenen met / toe te rekenen aan een of meer vorderingen die Wijndivas heeft op de afnemer, uit welke hoofde deze ook zijn ontstaan.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud en eigendomsovergang

1. Alle door Wijndivas aan de afnemer te leveren en geleverde zaken blijven Wijndivas eigendom totdat de afnemer aan al zijn verplichtingen jegens Wijndivas heeft voldaan.

2. De afnemer is gehouden om de door Wijndivas aan hem geleverde en de zich nog onder zijn beheer bevindende zaken als eigendom van Wijndivas te identificeren en geïdentificeerd te houden totdat de eigendom op hem is overgegaan.

3. Indien de afnemer met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Wijndivas tekortschiet of Wijndivas goede grond geeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is Wijndivas gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen.

4. Indien Wijndivas de zaken als haar eigendom opvordert, is de afnemer gehouden om Wijndivas de plaats aan te wijzen waar de zaken zich bevinden en verleent de afnemer reeds nu voor alsdan toestemming om de betreffende terreinen en gebouwen te (laten) betreden, teneinde de zaken terug te nemen.

Artikel 7: Levering en levertijden

1. De afnemer is verplicht de door Wijndivas aan hem ter aflevering aangeboden zaken in ontvangst te nemen.

2. Voor zover schriftelijk niet anders is overeengekomen geschiedt, de aflevering franco huis aan het met de afnemer overeengekomen afleveradres. Het risico gaat over op de afnemer op het moment van het inladen van de zaken. De leverancier is vrij in de keuze van de wijze van vervoer van de af te leveren zaken. Vervoer of verplaatsing op het terrein en/of binnen de bedrijfsruimten van de afnemer zijn niet in vorenbedoelde aflevering begrepen en geschieden evenzeer voor rekening en risico van de afnemer.

3. Het afleveradres c.q. de losplaats, moet goed bereikbaar zijn voor transportmiddelen, die voor leveranties algemeen gebruikelijk zijn. De afnemer garandeert dat op het afleveradres voldoende laad/ en losfaciliteiten aanwezig zijn en dat onmiddellijk lossen c.q. laten lossen van de zaken mogelijk is. Voor het lossen van de zaken en het laden van eventuele retourvrachten zal de afnemer voor eigen rekening en risico zorgdragen voor voldoende personeel en (mechanische) hulpmiddelen. De afnemer garandeert dat de wachttijd tussen het tijdstip van melding van aankomst op het afleveradres en het tijdstip waarop met het lossen van de af te leveren zaken kan worden aangevangen tot een minimum is beperkt. De afnemer is verplicht in ieder geval Wijndivas of haar vervoerder(s) op alle werkdagen tussen 8.00 uur en 18.00 uur in de gelegenheid te stellen zaken aan zijn adres af te leveren, behoudens afwijkende schriftelijke afspraken tussen de afnemer en Wijndivas.

4. Wijndivas heeft te allen tijde het recht om de zaken onder rembours af te leveren.

5. Retourzendingen zijn slechts toegestaan, indien Wijndivas daartoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.

6. Indien de afnemer niet voor het verstrijken van de afleveringstermijn de zaken afneemt en/of de afnemer de zaken weigert, kan Wijndivas de zaken voor rekening en risico van de afnemer, daaronder begrepen het risico van kwaliteitsvermindering, in het magazijn van Wijndivas of elders opslaan.

7. Door het sub 6 genoemde verzuim van de afnemer worden de zaken geacht te zijn afgeleverd. Van de opslag zal door Wijndivas, onder inzending van de factuur terzake van de aflevering, aan de afnemer schriftelijk kennis worden gegeven.

8. De wijze van het eventueel overeengekomen transport en de verpakking wordt, indien geen nadere schriftelijke afspraak is gemaakt , door Wijndivas bepaald.

9. Wijndivas is altijd gerechtigd om te leveren in gedeelten, welke gedeelten afzonderlijk gefactureerd kunnen worden. De afnemer is verplicht alle deelleveranties te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 van deze voorwaarden.

10. Opgegeven leveringstijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

11. De levertijd gaat eerst in nadat de overeenkomst tot stand gekomen is, alle voor de aanvang van de uitvoering daarvan noodzakelijke gegevens en materialen in bezit zijn van Wijndivas, en een eventuele betaling, voorzover deze bij het sluiten van de overeenkomst door de afnemer behoort te geschieden, is verricht.

12. Slechts indien een levertijd uitdrukkelijk schriftelijk als fataal is overeengekomen, is de afnemer gerechtigd

ontbinding van de overeenkomst te vorderen, indien Wijndivas niet binnen deze termijn de bestelde zaken afgeleverd heeft, doch niet nadat de afnemer Wijndivas per aangetekend schrijven nog een redelijke termijn heeft gegeven om alsnog haar verplichtingen na te komen.

Artikel 8: Transport en risico-overgang

1. Wijndivas zal zorgdragen voor het transport van de af te leveren zaken.

2. Het risico van beschadiging of verlies van de zaken is voor de afnemer vanaf het moment dat de zaken ingeladen worden voor transport.

Artikel 9: Inspectie en reclame

1. De afnemer is gehouden om onmiddellijk na inontvangstname van de geleverde zaken deze te inspecteren op kwaliteit en kwantiteit. Eventuele gebreken betreffende de kwaliteit of kwantiteit dienen direct te worden vermeld op de afleveringsbon en/of overige vervoersdocumenten onder opgave van de aard en omvang van de klachten en het ordernummer waaronder de betreffende zaken zijn geleverd. Bij gebreke van een en ander wordt de afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en worden reclames daarover niet meer in behandeling genomen.

2. De afnemer mag na ontdekking van enig gebrek de betreffende zaak niet verder gebruiken dan na daartoe schriftelijk de toestemming van Wijndivas te hebben verkregen. Tevens is de afnemer gehouden om op verzoek van Wijndivas voor zijn rekening en risico de betreffende zaak op enigerlei wijze als door Wijndivas verpakt aan haar te retourneren. Bij gebreke van een en ander worden reclames niet in behandeling genomen.

3. Reclames ten aanzien van facturen dienen binnen 8 dagen na ontvangst daarvan door de afnemer schriftelijk bij Wijndivas ingediend te worden. Te laat ingediende reclames worden door Wijndivas niet meer in behandeling genomen.

4. De afnemer is gehouden om een door Wijndivas aan te wijzen deskundige in de gelegenheid te stellen de ingediende reclame te beoordelen. Bij het gegrond bevinden van de reclame door de deskundige zijn de kosten van het onderzoek voor rekening van Wijndivas. In het andere geval zijn de kosten voor rekening van de afnemer.

5. Het indienen van een klacht zal nimmer enige grond zijn voor opschorting of verrekening van de betalingsverplichtingen van de afnemer jegens Wijndivas dan wel ontbinding van (de) overeenkomst(en).

6. Indien een reclame door Wijndivas gegrond bevonden wordt, zal zij vervangende zaken leveren, indien zulks mogelijk is, hetzij, indien dat niet mogelijk is, crediteren aan de afnemer de aan hem gefactureerde bedragen. Tot het verrichten van andere prestaties dan wel het vergoeden van schade is Wijndivas niet gehouden.

7. Indien een reclame door Wijndivas niet gegrond bevonden wordt, worden de betreffende aan haar geretourneerde zaken vernietigd, tenzij de afnemer schriftelijk te kennen geeft de zaken terug te willen ontvangen, hetgeen de afnemer reeds bij de retournering aan Wijndivas dient mede te delen. De verzending aan de afnemer geschiedt voor diens rekening en risico.

Artikel 10: Verplichtingen van de afnemer in het algemeen

1. De afnemer garandeert dat hij:

– alle door Wijndivas in het verkeer gebrachte zaken uitsluitend zal verhandelen in de originele, van Wijndivas afkomstige verpakkingen, zonder enige verandering daaraan of beschadiging daarvan;

– voor de merken van Wijndivas slechts reclame zal maken op een wijze die door Wijndivas is goedgekeurd;

– zich zal onthouden van het doen van negatieve uitlatingen over naam, merken, producten van Wijndivas;

– op een juiste wijze opslaat en behandelt de wijnen en/of overige zaken van Wijndivas.

2. De afnemer dient voor iedere overtreding of niet strikte naleving van de in dit artikel genoemde verplichtingen een niet voor korting of verrekening vatbare boete te betalen van €5.000,00 (zegge: vijfduizend euro) en in zodanig geval te aanvaarden dat Wijndivas het recht heeft (een) gesloten overeenkomst(en) te annuleren of te ontbinden en/of de afnemer van verdere levering van zaken uit te sluiten, alles met recht op volledige schadevergoeding, onverminderd het recht van Wijndivas om alsnog nakoming te vorderen al dan niet met schadevergoeding.

Artikel 11: Omzetbonus

Bonus- en of kortingsbedragen ten gunste van de afnemer zijn niet eerder opeisbaar dan nadat alle door de afnemer verschuldigde bedragen aan Wijndivas zijn voldaan. Door de afnemer verschuldigde bedragen mogen door Wijndivas op de uit te keren bonus en/of kortingsbedragen in mindering worden gebracht.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

1. Wijndivas is, behoudens opzet of grove schuld harerzijds of van haar leidinggevenden, niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die de afnemer, diens personeel of andere hulppersonen, of een derde mocht lijden ten gevolge van het niet of niet behoorlijk functioneren van de door Wijndivas geleverde zaken dan wel het ondeugdelijk zijn van de door Wijndivas geleverde zaken, en voor schade ten gevolge van enig advies van Wijndivas ten aanzien van die zaken, alsmede voor schade ten gevolge van niet-tijdige, onjuiste of onvolledige levering van de betreffende zaken.

2. In het geval rechtens zou worden vastgesteld dat Wijndivas ondanks het bepaalde in het vorige lid voor enige aldaar bedoelde schade aansprakelijk is, geldt dat haar aansprakelijkheid in ieder geval beperkt is tot de hoogte van de eventueel voor haar bestaande verzekeringsdekking dan wel, indien geen verzekeringsdekking mocht bestaan, om welke reden dan ook, tot de factuurwaarde van de door haar geleverde zaken waarmee haar aansprakelijkheid samenhangt.

3. De afnemer vrijwaart Wijndivas tegen alle aanspraken van zijn hulppersonen, waaronder diens personeel of vertegenwoordigers en/of derden, betreffende schade waarvoor Wijndivas jegens de afnemer aansprakelijkheid heeft uitgesloten en/of beperkt.

4. Met betrekking tot een symbool inzake Uniforme Artikel Codering als bedoeld in de European Article Numbering Association (EAN) regeling is Wijndivas nimmer aansprakelijk, tenzij zij de voorschriften van de EAN niet heeft opgevolgd.

5. Het bepaalde in de leden 1-4 heeft betrekking op de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Wijndivas.

Artikel 13: Garantie

1. Wijndivas staat in voor de deugdelijkheid, alsmede de kwaliteit van de door haar geleverde en/of de door haar verwerkte zaken, een en ander met inachtname van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald.

2. Garantie voor door Wijndivas elders ingekochte zaken wordt slechts gegeven, indien en voor zover de desbetreffende fabrikant/leverancier garantie verstrekt.

3. De garantie omvat slechts het vervangen respectievelijk het herstellen van de betrokken zaken. Alle schade, zowel directe als indirecte, ontstaan door het niet naar behoren functioneren of ondeugdelijk zijn van de door Wijndivas geleverde zaken, valt buiten de garantie.

4. Aanspraken op garantie worden niet erkend, indien bij het gebruik van de zaken de (gebruiks)voorschriften dan wel die onze voorschriften niet zijn opgevolgd, indien het geleverde voor andere dan de normale doeleinden wordt gebruikt dan wel het geleverde op onoordeelkundige wijze wordt behandeld, gebruikt of onderhouden.

5. Indien de afnemer zijn verplichtingen niet nakomt, wordt Wijndivas als gevolg hiervan eveneens ontheven van haar  (garantie)verplichtingen.

6. Elke garantie vervalt indien de afnemer zelf wijzigingen met betrekking tot de door Wijndivas geleverde zaken verricht of doet verrichten, indien de zaken voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden worden aangewend, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden.

7. Garanties vervallen evenzeer bij een niet tijdige of niet juiste inspectie of reclame, zoals bedoeld in artikel 9.

Artikel 14: Uitvoering door derden / Overdracht rechten

1. Wijndivas is gerechtigd om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van de diensten van derden.

2. Wijndivas kan geheel dan wel gedeeltelijk haar rechten en/of plichten uit de overeenkomst(en) met de afnemer te allen tijde aan een derde overdragen of op enigerlei wijze in zekerheid geven, waartoe de afnemer reeds nu en voor de toekomst zijn toestemming verleent.

Artikel 15: Overmacht

1. Onder overmacht aan de zijde van Wijndivas wordt verstaan: elke van haar wil onafhankelijke c.q. onvoorzienbare en onvoorziene omstandigheid waardoor de nakoming van verbintenissen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, blijvend of tijdelijk, verhinderd wordt. Onder overmacht valt eveneens, voor zover niet reeds onder de vorige omschrijving begrepen, werkstaking, bedrijfsbezetting, ziekteverzuim van personeel, transportmoeilijkheden, oproer, molest, brand, waterschade, defecten aan machinerieën of computers, storingen in de levering van energie, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerbelemmeringen, verkoopverboden en alle andere bedrijfsstoringen en misoogst, alles bij Wijndivas c.q. bij haar toeleveranciers, alsmede wanprestatie door haar leveranciers waardoor Wijndivas haar verplichtingen jegens de afnemer niet (meer) kan nakomen.

2. Indien naar het oordeel van Wijndivas de overmacht van tijdelijke aard is, heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de overmacht veroorzakende omstandigheid zich niet meer voordoet.

3. Indien naar het oordeel van Wijndivas de overmacht van blijvende aard is, heeft zij het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst aan de omstandigheden aan te passen of geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding jegens de afnemer gehouden is.

4. Indien Wijndivas bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd de verrichte werkzaamheden afzonderlijk en tussentijds te factureren en dient de afnemer deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 16: Intellectuele en/of industriële eigendomsrechten

Alle intellectuele en/of industriële eigendomsrechten, zowel van Wijndivas als van haar toeleveranciers op alle door haar geleverde zaken worden door Wijndivas voorbehouden.

Artikel 17: Ontbinding

Indien:

a. De afnemer enige op hem rustende verplichting jegens Wijndivas niet, niet tijdig of niet juist nakomt;

b. De afnemer failliet verklaard wordt, of een verzoek daartoe ingediend is, surséance van betaling aanvraagt, of

wanneer hij in surséance van betaling verkeert;

c. De afnemer toepassing van de schuldsaneringsregeling aanvraagt;

d. Op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen beslag wordt of is gelegd;

e. De afnemer volgens Wijndivas onvoldoende kredietwaardig blijkt te zijn om aan zijn verplichtingen jegens Wijndivas te voldoen;

f. De afnemer ontbonden of geliquideerd wordt;

g. De afnemer overgaat tot staking of daartoe reeds is overgegaan van zijn bedrijfsvoering, overdracht van zijn bedrijf of een gedeelte daarvan, waaronder inbegrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaand bedrijf, en de (gedeeltelijke) overdracht van zeggenschap in het bedrijf en de afnemer nog niet aan al zijn verplichtingen jegens Wijndivas heeft voldaan;

heeft Wijndivas het recht door het enkel plaatsvinden van een der genoemde omstandigheden, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen en het geleverde als haar eigendom terug te vorderen, en/of enig bedrag door de afnemer aan Wijndivas verschuldigd in zijn geheel op te eisen, een en ander onverminderd het recht van Wijndivas op schadevergoeding.

Artikel 18: Opzegging

1. Ingeval van een overeenkomst voor (on)bepaalde tijd is Wijndivas steeds gerechtigd deze, om welke reden dan ook, onmiddellijk op te zeggen. In geen geval is Wijndivas tot enige schadevergoeding gehouden.

2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wijndivas is de afnemer nimmer tot opzegging gerechtigd. Aan het verlenen van toestemming voor opzegging kan Wijndivas kan Wijndivas voorwaarden verbinden, zulks ter beoordeling van Wijndivas.

Artikel 19: Verrekening

1. Wijndivas is steeds gerechtigd alle op geld waardeerbare vorderingen van de afnemer op Wijndivas te verrekenen met vorderingen van Wijndivas en de op enigerlei wijze aan Wijndivas gelieerde ondernemingen op de afnemer.

2. Indien de afnemer op enigerlei wijze deel uitmaakt van een groep ondernemingen, wordt onder de afnemer in de zin van dit artikel mede verstaan alle op enigerlei wijze tot die groep behorende ondernemingen.

Artikel 20: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle met Wijndivas gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag en vergelijkbare verdragen zijn niet van toepassing.

2. Van alle geschillen die direct of indirect voortvloeien uit de tussen Wijndivas en de afnemer gesloten overeenkomsten, deze voorwaarden daaronder begrepen, is de bevoegd rechter van de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen, behoudens indien het geschil onder de competentie van de Kantonrechter valt, in welk geval de wettelijke bevoegdheidsregels van toepassing zijn.

3. Het bepaalde in lid 2 doet geenszins af aan het recht van Wijndivas om zich te allen tijde te wenden tot de bevoegde rechter van de plaats waar de afnemer gevestigd is, dan wel indien Wijndivas dat wenst, zich te wenden tot het Nederlands Arbitrage Instituut.